The 2020 Community Stars

Community Star Veronica Glasco

Community Star Mary Scruggs

Community Star Saundra Smith

Community Star Ramona Pratt

Community Star Nelson Mackey

Community Star Ebony White

Community Star Cassandra Robinson

Community Star Marty Dunnagan

Community Star Gail Pace

Community Star Carolyn Ector

Community Star Stephanie Sims

Community Star Dexter Bell